Contact:

Tele: +91 2892 235970, 235980
Mob: +91 76000 82001

e-mail:mailto:info@thedwarikahotel.com

Distance of Imp. Stations From Dwarka KM
JAGANNATHPURI 2752
HAWRA 2560
RAIPUR 1730
VARANSI 2071
JAMMU-TAVI 2154
VADODARA 571
MUMBAI CENTRAL 962
DELHI 1568
AHMEDABAD 471
MADRAS 2371
RAMESHWAR 2910
JAIPUR 1523
HARIDWAR 1690
TRIVENDRAM 2954
VISHAKHAPATNAM 2284
BHOPAL 1111
SIMLA 1990
DHANBAD 2345

LONG DISTANCE TRAINS TO DWARKA

Train No.

Name

Day

Arr.

Dep.

6337 Okha Ernakulam   Express SAT, Mon 2.15 2.20
204 Okha Viramgam   Passenger Daily 3.12 3.17
9265 Okha-Deheradun Exp FRI 6.10 6.15
8402 Okha- Puri Exp WED 7.30 7.35
5635 Okha- Gauhati Exp FRI 11.10 11.15
9006 Saurashtra Mail Daily 12.55 13.00
9569 Okha Varanasi Exp Thur 13.30 13.35
208 Okha Bhavnagar   Passenger Daily 14.25 14.30
5045 Okha Gorakhpur SUN 18.45 18.50
9268 Okha Porbandar MON 21.00 21.05
248 Okha Ahmedabad   Passenger Daily 22.25 22.30
6338 Okha Ernakulam   Express FRI, SUN 16.40 16.45
203 Okha Viramgam   Passenger Daily 23.45 16.45
9266 Okha-Deheradun Exp MON 16.40 16.45
8401 Okha- Puri Exp TUE 14.20 14.30
5636 Okha- Gauhati Exp THU 5.15 5.20
9005 Saurashtra Mail Daily 15.30 15.35
9570 Okha Varanasi Exp MON 14.20 14.30
207 Okha Bhavnagar   Passenger Daily 12.55 13.35
5046 Okha Gorakhpur SAT 5.15 5.20
9267 Okha Porbandar Fri 3.07 3.17
247 Okha Ahmedabad   Passenger Daily 4.00 4.05
Morning
6.30 Mangala Arti
7.00 to 8.00 Mangla Darshan
8.00 to 9.00 Abhishek Pooja : Darshan Close
9.00 to 9.30 Shringar Darshan
9.30 to 9.45 Snanbhog : Darshan Close
9.45 to 10.15 Shringar Darshan
10.15 to 10.30 Shringarbhog : Darshan Close
10.30 to 10.45 Shringar Arti
11.05 to 11.20 Gwal Bhog : Darshan Close
11.20 to 12.00 Darshan
12.00 to 12.20 Rajbhog : Darshan Close
12.20 to 12.30 Darshan
12.30 Darshan Close
Evening
5.00 Uthappan
5.30 to 5.45 Uthappan Bhog : Darshan Close
5.45 to 7.15 Darshan
7.15 to 7.30 Sandhya Bhog : Darshan Close
7.30 to 7.45 Sandhya Arti
8.00 to 8.10 Shayanbhog : Darshan Close
8.10 to 8.30 Darshan
8.30 to 8.35 Shayan Arti
8.35 to 9.00 Darshan
9.00 to 9.20 Bantabhog and Shayan : Darshan Close
9.20 to 9.30 Darshan
9.30 Mandir Close